100-199

Nr. Navn 1. Tenor 2. Tenor 1. Bass 2. Bass Alle
100 Black is the color
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
101 Abendlied eines Reisenden
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
102 Greensleeves Afspil Afspil Afspil Afspil Afspil
103 Aura Lee
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
104 Shenandoah Afspil Afspil Afspil Afspil Afspil
105 Tell me why
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
106 Let me call You Sweatheart Afspil Afspil Afspil Afspil Afspil
107 Præstekoret
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
109 Maria fra West Side Story
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
110 When I”m sixty-four Afspil Afspil Afspil Afspil Afspil
111 Yesterday Afspil Afspil Afspil Afspil Afspil
112 When winds breathe soft Afspil Afspil Afspil Afspil Afspil
113 The washing of the water
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
114 Guten Abend, gut” Nacht
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
115 In einem kühlen Grunde
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
116 I”m forever blowing bubbles
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
118 You”ll never walk alone
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
119 My Evaline Afspil Afspil Afspil Afspil Afspil
120 Oft in the Stilly nigh
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
121 Cockles and Mussels Afspil Afspil Afspil Afspil Afspil
122 Baby, it’s cold outside
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
123 Fangekoret fra Fidelio Afspil Afspil Afspil Afspil Afspil
124 Pilgrimskoret fra Tannhaüser
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
125 Jægerkoret Afspil Afspil Afspil Afspil Afspil
125-1 Jægerkoret del 1
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
125-2 Jægerkoret del 2
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
126 Helgoland
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
127 Rhapsodie
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
128 Eleanor Rigby
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
129 Dream a little dream
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
130 Londonderry air
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
131-1 Can you feel the love tonight side 1
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
131-2 Can you feel the love tonight side 2
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
131-3 Can you feel the love tonight side 3
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
131-4 Can you feel the love tonight side 4
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
Afspil
132 I am sailing Afspil Afspil Afspil Afspil Afspil
133 Side by side Afspil Afspil Afspil Afspil Afspil
133b One hand one heart Afspil Afspil Afspil Afspil Afspil
135 There is nothing like a dame Afspil Afspil Afspil Afspil Afspil